Aveji yidva gayidva, meoradi - avejis damzadeba

Aveji yidva gayidva, meoradi - avejis damzadeba

Kargi da xalisxiani avejis yidva dzalian dzneli. Samwuxarod bazarze dzalian bevri uxarisxo avejia. Es imitom rom uxarisxo masala shemoaqvt rom meti fuli amoigon. amitom kargi iqneba da fasze ar gavaketebt akcent aramed xarisxze. Karg avejad gadaketeba sheidzleba meoradi aveji rom gamoviyenod.

Axal saxls kargi aveji schirdeba amitom ginda ar ginda unda iyido axali aveji. Tumca shekitxva chndeba dzvels ra uyot? dges bevri punqti arsebobs sadac meoradi avejis chabareba sheidzleba. Paradoqsia magram mere isini amisgan axal aketeben da isev chven gvyidian)) Amitom kargi iqneba da specialist vtxovt da is dagvexmareba sherchevashi.

kargad sheamowmed xolme masala radganac bevri cudi masalaa shemosuli. dges aris erti saiti sadac sheidzleba kargi avejis povna da yidva. Qvemod naxavt bmuls da shegidzliat estumrod am saits bevri kargi shemotavazebaa.

 

 

 

damatebiTi informacia ixilet aq:

www.1infoshop.com/index.php?option=com_properties&view=properties&cid=1&tid=0&Itemid=34

 
Back
Russian (CIS)Georgian (CIS)
© Bignewss
Рейтинг@Mail.ru