Binebi yidva gayidva - Udzravi qoneba

Binebis yidva gayidva - Udzravi qoneba

Saqartvelosi dznelia iyido kargi saxli tu bina iyido. Amitom daiwera es statia.

Binebi Tbilisi tu sxva regianSi dges dzalian dzviria. Saertod bolo dros udzravi qoneba dzalian gadzvirda da amitom unda rame gamosavali moidzebnos ragdan dges yvelas saxlsi ar aqvs. Kargi binis yidva arc tu ise advilia radgan bevri proeqti arsebobs da yovelives tavisi rogorc pluisi da minusi aqvs.

saertod chndeba shekitxva girs tu ara axali mshenebare korpusebSi binis yidva an ra problemebi moaqvs am yvelafers. Zog korpusis binas dzalian bevri dadebiti da bluisi aqvs da zogs minusi. Es sheidzleba iyos rogorc saxaeros problemebi an sxva. Amitom yvela udzravi qonebis marleri sando ar aris, imitom rom egeni marto gayidvaze arian rom fuli amoigon.

Yvela shemtxvevasi kargi dafiqreba da gamokleva aris sachiro. Chven saitze tqven shegidzliat ipovot dzalian bevri kargi shemotavazeba. Dzalian kargad aris daxarisxebuli shemotavazebebi binebis yidva tu gayidvis taobaze. sruli sia saqartvelosi tu yvela regionSi binis yidvis an gayidvis. Es ufaso gancxadebebis saitia da amitom tqveni gancxadebis damateba sheidzleba. Qvevit miyevit bmuls da ixilet . Gisurvebt warmatebas !

 

 

DamatebiTi informacia ixilet aq:

www.1infoshop.com/index.php?cid=161&Itemid=165&option=com_properties&tid=0&view=properties

 
Back
Russian (CIS)Georgian (CIS)
© Bignewss
Рейтинг@Mail.ru